Sunrise at Windy Ridge November 4th, 20062006_11_04_Sunrise-(1).jpg

2006_11_04_Sunrise-(2).jpg

2006_11_04_Sunrise-(3).jpg

2006_11_04_Sunrise-(4).jpg

2006_11_04_Sunrise-(5).jpg

2006_11_04_Sunrise-(6).jpg